35,10,0,50,1
25,600,60,2,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
1,2,1,0,0,46,15,5,2,1,0,20,0,1
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR

logo WZS

Wielozawodowy Zespół Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zatorze

tot

   

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej jest przygotowanie absolwenta do organizacji, koordynacji i nadzoru obsługi turystycznej. Absolwent potrafi badać rynek usług turystycznych w zakresie popytu i podaży usług turystycznych, a także efektywności finansowej i społecznej firm turystycznych. Analizuje rynek turystyczny, systemy obsługi klientów, infrastrukturę turystyczną, zawiera umowy, organizuje imprezy turystyczne, prowadzi i organizuje akcje promocyjno-reklamowe oraz cały zakres prac związanych ze sprzedażą rozliczaniem imprez turystycznych. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi uczestnikami i organizatorami rynku usług turystycznych; uczestniczy w targach, konferencjach związanych z turystyką; rozpatruje skargi i wnioski klientów, kontrahentów oraz usuwa ich przyczyny. Do głównych przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole należą: podstawy turystyki, obsługa ruchu turystycznego, geografia turystyczna, ekonomia i prawo w turystyce, marketing usług turystycznych, obsługa informatyczna w turystyce, język obcy zawodowy, zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa. Cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe technika obsługi turystycznej, przeprowadzanym przez okręgowe komisje egzaminacyjne.


Zawód: technik organizacji turystyki symbol 422103
     Kwalifikacje:
 K1 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
 K2 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
   

Nazwa obowiązkowych zajęć edukacyjnych
Przedmioty ogólnokształcące +
 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające
1  Geografia
2  Język angielski
3  Historia i społeczeństwo – przedmiot uzupełniający
 Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1  Podstawy turystyki
2  Podstawy działalności gospodarczej w turystyce
3  Marketing usług turystycznych
4  Geografia turystyczna
5  Organizacja imprez i usług turystycznych
6  Język angielski zawodowy
 Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1  Pracownia turystyki
2  Pracownia informacji turystycznej
3  Pracownia obsługi informatycznej
4  Praktyki zawodowe


Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej, może być zatrudniony w: biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji zajmujących się organizacją i promocją turystyki, domach wczasowych, działach socjalnych w zakładach pracy lub prowadzić własne biuro podróży.


MIejsca praktyk Naszych uczniów

 

Wstecz

   Współpraca:

  1   2345678910111213
Początek strony