35,10,0,50,1
25,600,60,2,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
1,2,1,0,0,46,15,5,2,1,0,20,0,1
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR

logo WZS

Wielozawodowy Zespół Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zatorze

wzs
Informacja Dyrektora Wielozawodowego Zespołu Szkół
im.
rtm. Witolda Pileckiego w Zatorze.

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek oświatowych
i problemem z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w szkole proces edukacyjny będzie realizowany z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość od 25.03.2020 – 26.06.2020.

 1. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.
 2. W zdalnym nauczaniu wykorzystywana będzie komunikacja poprzez dziennik elektroniczny, platformę Moodle, pocztę elektroniczną, platformy edukacyjne, e – podręczniki, komunikatory lub grupy społecznościowe itp.
 3. Nauka zdalna będzie prowadzona według planu lekcji, aby zachować higieniczny tryb nauki.
 4. Zasady komunikacji z uczniami ustalają poszczególni nauczyciele informują o tym uczniów i rodziców, mając potwierdzenie tego faktu.
 5. Przygotowane przez nauczyciela materiały do realizacji podstawy programowej, będą
  zgodne z tygodniowym planem lekcji oraz dostosowane do możliwości uczniów
  z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych.
 6. Uczniowie pracują zdalnie, na dostępnych materiałach przekazanych przez nauczycieli.
 7. Monitorowanie postępów uczniów oraz zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności odbywać się będzie na podstawie form uzgodnionych z nauczycielem. Nauczyciele zobowiązani są do bieżącego wpisywania ocen w dzienniku elektronicznym.
 8. Frekwencja na zajęciach zdalnych podlega monitorowaniu.

9.W razie braku współpracy ucznia z nauczycielem, nauczyciel informuję wychowawcę ucznia, a wychowawca nawiązuje kontakt z jego rodzicem.

W związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania proszę Rodziców i Uczniów o zapoznanie się z informacjami regulującymi proces kształcenia na odległość.

Rozporządzenie MEN nowelizacja-COViD-19 (art 30b.)pdf

Rozporządzenie MEN COViD-19 art. 30c.pdf

Obecna sytuacja wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji, współpracy i zrozumienia. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i wyzwaniem dla nas wszystkich. Dlatego proszę
o współpracę i wsparcie.

 

Uczniu:

1.Czeka cię trochę więcej samodzielnej pracy, ale dzięki współpracy, rzetelnemu wykonywaniu zadań w określonym czasie (wg planu lekcji) nie będziesz miał zaległości. Bardzo prosimy                  o kontakt zwrotny z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

 1. Pamiętaj, najlepsze efekty daje praca systematyczna!

3.Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania na bieżąco zgłaszaj nauczycielom

4.Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!

 1. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie. Pamiętaj
  o zagrożeniach związanych z cyberprzemocą.

 

 Dyrektor WZS w Zatorze
 mgr Marta Bies

   Współpraca:

  1   2345678910111213
Początek strony