35,10,0,50,1
25,600,60,2,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
1,2,1,0,0,46,15,5,2,1,0,20,0,1
wzs zator
wzs zator
wsz zator
wsz zator
wsz zator
wsz zator
wzs zator
wzs zator
wzs zator.
wzs zator.
wzs zator
wzs zator

Witamy na stronie internetowej Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej i duplikatów świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010r., Nr 97, poz. 624 z późn.zm.) 
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1282).

I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

1. Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie. Nie pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska). W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument potwierdzający zmianę danych oraz posiadaną legitymację. Duplikat wydaje się w przypadku, gdy oryginał ulegnie zgubieniu, zniszczeniu lub kradzieży.

2. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczeń może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (załącznik nr 1) – do pobrania w sekretariacie uczniowskim szkoły lub ze strony internetowej.

3. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne.

4. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera sie opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł. 

5. Termin wykonania duplikatu legitymacji do 7 dni.

II. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych wydanych przez szkołę.

1. W przypadku utraty oryginału świadectwa uczeń lub absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa (załącznik nr 2) - do pobrania w sekretariacie uczniowskim szkoły lub ze strony internetowej. 

2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty.

3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera sie opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł. 

4. Termin wykonania duplikatu świadectwa do 14 dni.

5. Duplikat świadectwa wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginalnego dokumentu.

6. Duplikat świadectwa zawiera:

  • na pierwszej stronie u góry wyraz „Duplikat”,
  • dane zgodnie z dokumentacją pedagogiczną,
  • nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności,
  • datę wystawienia duplikatu,
  • podpis dyrektora szkoły,
  • pieczęć urzędową.

7. Jeżeli złożony wniosek nie zawiera informacji niezbędnych do odszukania dokumentacji przebiegu nauczania, wnioskodawca zostaje zobowiązany do uzupełnienia wniosku telefonicznie lub pisemnie.

8. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem lub wysyłany jest pod wskazany we wniosku adres.

9. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

10. Opłatę za duplikat dokonuje sie w kasie Urzędu Miejskiego w Zatorze
 
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego

Wstecz

   Współpraca:

  1   2345678910111213
Początek strony