35,10,0,50,1
25,600,60,2,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
1,2,1,0,0,46,15,5,2,1,0,20,0,1
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR

logo WZS

Wielozawodowy Zespół Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zatorze

 

TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/20 na podstawie

ZARZĄDZENIA NR 110/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. zał. nr 1

RODZAJ CZYNNOSCI

TERMINY REKRUTACJI

TERMINY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJACEJ

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 25 kwietnia

do
10
czerwca 2019r.

 

od  11

do 16 lipca 2019r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty.

od 25 kwietnia

 do

27 czerwca 2019 r.

od 11 lipca

do

30 lipca 2019 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 21czerwca

 do

 25 czerwca 2019 r.

nie dotyczy

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

28 czerwca 2019 r.

 godz. 12.00

31 lipca 2019 r. godz. 12.00

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

do 3 lipca 2019r.

do 5 sierpnia 2019

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

·         oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały wcześniej złożone (por. uzupełnienie wniosku)

·          zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,    orzeczeń,

o których mowa w art., 134 ust.1 pkt. 3-5 Prawo Oświatowe w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

oraz

·         karty zdrowia,

  • 2 opisanych fotografii (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL).

 

do 9 lipca 2019r.

do 20  sierpnia 2019  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

10 lipca 2019 r. godz.12.00

22 sierpnia 2019 r. godz.12.00

 

Wstecz

   Współpraca:

  1   2345678910111213
Początek strony