35,10,0,50,1
25,600,60,2,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
1,2,1,0,0,46,15,5,2,1,0,20,0,1
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR

logo WZS

Wielozawodowy Zespół Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zatorze

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023

WYCIĄG

na podstawie zarządzenia Nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r.

 

LP.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

1

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej

od 16 maja do 20 czerwca 2022 r.

2

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do klasy I szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe / kształcenie w zawodzie.

od 16 maja do 21 lipca 2022 r.

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej

 o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

 i

 zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

 oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.

od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r.

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych

 w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych   z ustaleniem tych okoliczności.

do 12 lipca 2022 r.

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej   i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 18 lipca 2022 r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych.

19 lipca 2022 r.

do godz. 12.00

7

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:

·         oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

·         oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;

o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

·         zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;*

oraz

·         orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (dotyczy zawodów: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych) *.

do 25 lipca 2022 r.

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

26 lipca 2022 r. do godz.12.00

9

Opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

do 27 lipca 2022 r.

*W przypadku braku możliwości przedłożenia w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, w terminie określonym w tabeli – rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły:

  • do 22 lipca 2022 r. w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 12 sierpnia 2022 r. w postępowaniu uzupełniającym do klasy I publicznego technikum, branżowej szkoły I stopnia,

Informacja powinna zawierać przyczynę niedotrzymania terminu. Składa się ją w postaci papierowej lub elektronicznej.

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie, o którym mowa powyżej, dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 23 września 2022 r.

Niezłożenie w terminie odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.

Dodatkowe informacje:

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych szkół

zgodnie z przepisami § 11a, § 11b ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 493 ze zm.).


Zobacz również (m.in. terminy rekrutacji uzupełniającej i procedura odwoławcza):

 


Wstecz

   Współpraca:

  1   2345678910111213
Początek strony