35,10,0,50,1
25,600,60,2,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
1,2,1,0,0,46,15,5,2,1,0,20,0,1
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR

logo WZS

Wielozawodowy Zespół Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zatorze

Informacje:

Szanowni Państwo, Pracownicy WZS ZATOR, Rodzice i Opiekunowie naszych Uczniów, Współpracownicy!

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust.2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:

 •   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielozawodowy Zespół Szkół w Zatorze ul. Kongresowa 11,  32-640 Zator.
 •   Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Panią Martę Krajewską, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez:
  a)    adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  b)    pisemnie na adres naszej szkoły Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze wskazany w pkt.1.
      
  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

 •   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy/zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa np: sądy, Prokuratura, Policja, OPS oraz udostępniane będą tylko tym podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Skutkiem nie podania danych jest brak możliwości realizacji zadań publicznych polegających na kształceniu.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 •     ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe;
 •     ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości-art.2 ust.1 pkt.5;
 •    rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
 •    rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach;
 •   rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
 •   ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności-art.46 ust.1 pkt.5.

Odbiorcami danych są organy administracji publicznej oraz usługodawcy, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Dane osobowe nie będą profilowane w sposób zautomatyzowany.

Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego.

Posiada Pani/Pan prawo do:

    Informacji i kopii danych >>>
    Sprostowania danych >>>
    Bycia zapomnianym >>>
    Ograniczenia przetwarzania >>>
    Przenoszenia danych >>>
    Sprzeciwu >>>
    Wniesienia skargi do organu nadzorczego >>>

Dokumenty i Wnioski:

Wniosek o udzielenie informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych
Wniosek o zmianę danych osobowych
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wniosek o usunięcie danych osobowych
Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych
Wniosek o przeniesienie danych osobowych
Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

Wypełniony wniosek prosimy złożyć u Administratora Danych, t. j. w

Wielozawodowy Zespół Szkół w Zatorze
ul. Kongresowa 11,  32-640 Zator

 
Kontakt z IOD i AD:

Kontakt z Administratorem Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

   Współpraca:

  1   2345678910111213
Początek strony