Kształcenie w jednostkach OHP

Kształcenie w jednostkach OHP

    Misją Ochotniczych Hufców Pracy jest między innymi wychowywanie i kształcenie młodzieży, której start życiowy utrudniają bariery i zagrożenia współczesnej rzeczywistości. Zalicza się do nich zaniedbanie wychowawcze, trudną sytuację materialną, zagrożenie patologią.

Zdobywanie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. Swoją ofertę kierujemy do młodzieży wieku 15-18 lat, która z różnych przyczyn chce realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki łącząc naukę z pracą zarobkową.

Młodzieży, która ukończyła 6-letnią szkołę podstawową i jest w wieku 15-18 lat oferujemy możliwość zdobycia wykształcenia ogólnego i przygotowania zawodowego poprzez naukę w gimnazjum dla dorosłych lub w gimnazjum z przyuczeniem do zawodu. Młodzieży, która ukończyła gimnazjum i jest w wieku 15 – 18 lat ma możliwość zdobycia wykształcenia  i kwalifikacji zawodowych poprzez naukę:

•   w zasadniczej szkole zawodowej (w zawodach: kucharz, fryzjer, murarz – tynkarz, sprzedawca, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, cukiernik, stolarz, wędliniarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, cieśla, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy, blacharz samochodowy)

•   na kursach kwalifikacyjnych (rzemieślniczej nauce zawodu) kończących się egzaminem czeladniczym,

•   na kursach przyuczających do zawodu: krawiec, kucharz, murarz, stolarz, ślusarz

Młodzieży zamiejscowej oferujemy możliwość zamieszkania w internatach (bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie) Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu oraz Ośrodków Szkolenia i Wychowania w Trzebini i Lanckoronie.

Kształcenie ogólne realizowane jest w szkołach publicznych. Praktyczne przygotowanie zawodowe odbywa się u pracodawców zewnętrznych (np. rzemieślników) albo w warsztatach OHP. Nauka zawodu trwa trzy lata (w zależności od programu nauczania). Przygotowanie do wykonywania określonej pracy trwa do ukończenia przez uczestnika OHP gimnazjum, nie dłużej jednak niż  22 miesiące. Absolwent OHP otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego – tytuł zawodowy lub zaświadczenie o ukończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej umożliwia podjęcie dalszej edukacji np. na poziomie szkoły średniej.

Korzyściami wynikającymi z wyboru kształcenia w ramach OHP jest otrzymanie przez uczestnika:

 – pomocy w wyborze zawodu (doradcy zawodowi OHP badają predyspozycje każdej osoby oraz doradzają jej wybór zawodu),

– pomocy w wyborze pracodawcy oraz przy podpisaniu umowy o pracę (pomiędzy pracodawcą a uczestnikiem OHP) w charakterze młodocianego pracownika, co zapewnia mu miesięczne wynagrodzenie oraz ubezpieczenie,

– skierowanie do szkoły, w której będzie uzupełniał lub kontynuował teoretyczne kształcenie ogólne i specjalistyczne zawodowe oraz uzyska świadectwo ukończenia szkoły

– ofertę zagospodarowania czasu wolnego oraz warunki do rozwijania różnych zainteresowań.

Uczestnicy OHP oraz ich opiekunowie uzyskują wsparcie w zakresie funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez objęcie każdego uczestnika opieką wychowawcy , który z ramienia OHP śledzi przebieg jego edukacji pomagając ją  zaplanować i zrealizować.

 

{backbutton}