Informacje:

Szanowni Państwo, Pracownicy WZS ZATOR, Rodzice i Opiekunowie naszych Uczniów, Współpracownicy!

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust.2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:

 •   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielozawodowy Zespół Szkół w Zatorze ul. Słowackiego 15,  32-640 Zator.
 •   Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Panią Martę Krajewską, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez:
  a)    adres e-mail: iod.oswiata@zator.pl
  b)    pisemnie na adres naszej szkoły Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze wskazany w pkt.1.Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
 •   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy/zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa np: sądy, Prokuratura, Policja, OPS oraz udostępniane będą tylko tym podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Skutkiem nie podania danych jest brak możliwości realizacji zadań publicznych polegających na kształceniu.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 •     ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe;
 •     ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości-art.2 ust.1 pkt.5;
 •    rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
 •    rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach;
 •   rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
 •   ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności-art.46 ust.1 pkt.5.

Odbiorcami danych są organy administracji publicznej oraz usługodawcy, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Dane osobowe nie będą profilowane w sposób zautomatyzowany.

Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego.

Posiada Pani/Pan prawo do:

Informacji i kopii danych >>>
Sprostowania danych >>>
Bycia zapomnianym >>>
Ograniczenia przetwarzania >>>
Przenoszenia danych >>>
Sprzeciwu >>>
Wniesienia skargi do organu nadzorczego >>>

Dokumenty i Wnioski:

Wniosek o udzielenie informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych
Wniosek o zmianę danych osobowych
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wniosek o usunięcie danych osobowych
Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych
Wniosek o przeniesienie danych osobowych
Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

Wypełniony wniosek prosimy złożyć u Administratora Danych, t. j. w

Wielozawodowy Zespół Szkół w Zatorze
ul. Słowackiego 15,  32-640 Zator

Kontakt z IOD i AD:

Kontakt z Administratorem Danych: wzs.zator@onet.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod.oswiata@zator.pl