Wielozawodowy Zespół Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego w Zatorze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.wzs.zator.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 02.09.2016r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.08.2023r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia 30.10.2020r.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Strona posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, białe litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

 

Dane teleadresowe i dane kontaktowe:

Wielozawodowy Zespół Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego w Zatorze ul. Słowackiego 15, 32-640 Zator.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Małgorzata Baczyńska. Kontaktować można się poprzez pocztę elektroniczną: wzs.zator@onet.pl lub telefonicznie pod numerem 533 312 226.

Na podany adres email można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą część strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Żądanie zostanie zrealizować niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, szkoła informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, szkoła może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Działanie skrótów klawiaturowych:

Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Aplikacje mobilne:

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Dostępność architektoniczna:

  1. Do wyższego budynku szkoły prowadzi główne wejście, którym schodzi się do szatni znajdujących się na poziomie piwnicy. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście prowadzi na parter budynku, ale wewnątrz znajdują się trzy schody, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest dwupiętrowy, brak wind.
  2. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych: toalety, barierki, windy, podjazdy.
  3. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 

Dostępność tłumacza migowego:

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.