Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

1. Wymagane dokumenty w okresie rekrutacji elektronicznej:

a. kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

b. kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

2. Wymagane dokumenty po ogłoszeniu list zakwalifikowanych do danego typu szkoły:

a. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

b. oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,

c. zaświadczenie lekarskie z Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,

d. orzeczenie lekarza rodzinnego z badania przeprowadzonego do celów sanitarno – epidemiologicznych (wymagane dla kandydatów do Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, sprzedawca, cukiernik, piekarz),

e. orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, a także posiadane inne opinie z PPP (np. dysleksja, dysortografia),

f. dwa zdjęcia (opisane imieniem i nazwiskiem),

g. karta zdrowia ucznia.

{backbutton}

Facebook